Ako zdaniť príjem z prenájmu nehnuteľnosti

Ak vlastníte nehnuteľnosť, ktorú ste sa rozhodli prenajímať, môžete tak urobiť aj bez založenia živnosti. Stačí sa zaregistrovať na daňovom úrade na daň z príjmov najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy ste začali prenajímať nehnuteľnosť. Daňový úrad Vám pridelí DIČ, ktoré uvádzate pri podávaní daňového priznania.
Povinnosť registrácie na daňovom úrade sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý prenajíma pozemok.

Ak ste v roku 2017 dosiahli príjmy presahujúce 1 901,67€ a a ich súčasťou sú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti ste povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B.

Nezdaniteľná položka na daňovníka
Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti patria medzi tzv. pasívne príjmy. Pri týchto príjmoch nie je možnosť znížiť si základ dane odpočítaním nezdaniteľnej položky na daňovníka a ani na manželku.


Oslobodenie 500,-€
Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený do výšky 500,-€. Príjmy z prenájmu sa v daňovom priznaní uvádzajú ponížené o toto oslobodenie.

Príjmy z prenájmu si môžete ponížiť o skutočne vynaložené výdavky. (či sa rozhodnete pre daňovú evideniciu alebo vedenie jednoduchého účtovníctva je na Vás). Paušálne výdavky sa v tomto prípade použiť nedajú.
Ak príjmy ponížite o oslobodenie 500,- € musíte pomerne krátiť aj výdavky.


Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti

Výdavky, ktoré si môžete uplatniť pri prenajímanej nehnuteľnosti, ktorá nie je zaradená v obchodnom majetku:
a) výdavky na prevádzku nehnuteľnosti, ako sú výdavky na dodávku energií (el. energie, plynu tepla na vykurovanie, pitnej a úžitkovej vody)
b) výdavky na ostatné služby súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti:
- internetové pripojenie
- televízne pripojenie
- pevná linka

Výdavky, ktoré si môžete uplatniť pri prenajímanej nehnuteľnosti, ktorá nie je zaradená v obchodnom majetku:
- výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov),
- výdavky na technické zhodnotenie (ustanoveným spôsobom),
- výdavky na jej opravy a udržiavanie,
- výdavky spojené s používaním nehnuteľnosti
- výdavky na prevádzku nehnuteľnosti, ako sú výdavky na dodávku energií (el. energie, plynu tepla na vykurovanie, pitnej a úžitkovej vody)
- výdavky na ostatné služby súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti (internet. a televízne pripojenie, pevná linka)
- výdavky na poistenie prenajímanej nehnuteľnosti
- výdavky na zariadenie nehnuteľnosti (nábytok, spotrebiče a pod)
- daň z nehnuteľností
- výdavky týkajúce sa úhrad vlastníka bytu a nebytových priestorov v dome do fondu prevádzky, údržby a opráv
- úroky z úverov a pôžičiek na zakúpenie prenajímanej nehnuteľnosti

Problematiku prečo zaradiť či nezaradiť nehnuteľnosť do majetku rozoberiem v samostatnom článku.