Daňové priznanie FO za rok 2017


Daňové priznanie musí podať každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 prekročia sumu 1901,67€, alebo ak v tomto období vykáže daňovú stratu. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovníka s trvalým pobytom na území SR, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku).

Typy daňových priznaní:

- Daňové priznanie typu A – tento typ podáva daňovník, ktorý v roku 2017 dosahoval príjmy len zo závislej činnosti (hlavný pracovný pomer, pracovný pomer na „dohodu“)
- Daňové priznanie typu B – tento typ podávajú všetci ostatní daňovníci, vrátane aj tých, čo dosahovali príjem zo závislej činnosti, ale okrem nich dosiahli príjmy z podnikania, prenájmu a predaja nehnuteľnosti, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

Kto nemusí podať daňové priznanie

Podať daňové priznanie nevzniká daňovníkovi, ktorého zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1901,67€.

No vznikajú prípady, že podať daňové priznanie sa daňovníkovi oplatí, aj keď jeho príjmy neprekročili uvedenú hranicu.

Lehota na podanie daňového priznania

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Keďže 31.3.2018 vychádza na sobotu, lehota na podanie DP za rok 2017 je do 3.4.2018.
V tejto lehote je potrebné vypočítanú daň aj uhradiť na účet daňového úradu.

Ako aj predminulé roky, lehotu na podanie daňového priznania si môže predlžiť daňovník na základe oznámenia daňovému úradu a to najviac o:
- o 3 mesiace ak dosahoval príjmy len na SR
- o 6 mesiacov ak súčasťou jeho príjmov boli aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí

Oznámenie musí mať písomnú formu, musí obsahovať novú lehotu na podanie priznania a v prípade, že daňovník si posúva lehotu viac ako o 3 mesiace na základe príjmov zo zdrojov v zahraničí, musí túto skutočnosť tiež uviesť v oznámení. V prípade ak je FO platcom DPH oznámenie musí doručiť daňovému úradu v elektronickej forme. Oznámenie treba doručiť daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 3.4.2018