Daňové priznanie PO za rok 2017

Podľa § 18 odsek 2 Občianskeho zákonníka je právnickými osobami sú:

a) združenia fyzických alebo právnických osôb,

b) účelové združenia majetku,

c) jednotky územnej samosprávy,

d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.

Najčastejšie ide o podnikateľské subjekty ( všetky druhy obchodných spoločností : s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., družstvá) ale aj daňovníci, ktorí nie sú založený alebo zriadení na podnikanie (rôzne občianske združenia, príspevkové a neziskové organizácie)

 

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacie obdobie je obvykle kalendárny rok. V prípade ak PO používa v súlade so zákonom o účtovníctve hospodársky rok, za zdaňovacie obdobie sa považuje hospodársky rok.


Lehota na podanie daňového priznania

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

U daňovníkov, ktorých zdaňovacie obdobie je kalendárny rok je lehota na podanie daňového priznania za rok 2017 do 31.3.2018. No keďže tento deň vychádza na sobotu, lehota na podanie DP za rok 2017 je do 3.4.2018.

V tejto lehote je potrebné vypočítanú daň aj uhradiť na účet daňového úradu.

Odklad daňového priznania

Ako aj predminulé roky, lehotu na podanie daňového priznania si môže predlžiť daňovník na základe oznámenia daňovému úradu a to najviac o:

- o 3 mesiace ak dosahoval príjmy len na SR

- o 6 mesiacov ak súčasťou jeho príjmov boli aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí

Oznámenie musí byť podané v lehote na podanie daňového priznania.

Oznámenie musí mať písomnú formu, musí obsahovať novú lehotu na podanie priznania a v prípade, že daňovník si posúva lehotu viac ako o 3 mesiace na základe príjmov zo zdrojov v zahraničí, musí túto skutočnosť tiež uviesť v oznámení.

Toto však neplatí pre daňovníkov, ktorí sú v konkurze alebo likvidácii. Títo si môžu lehotu predĺžiť len na základe žiadosti podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Lehota na podanie daňového priznania sa u nich môže predĺžiť najviac o 3 mesiace rozhodnutím správcu dane o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

Od 1.1.2018 vstupuje do platnosti povinnosť pre všetky právnické osoby komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Preto oznámenia a žiadosti musia byť doručené daňovému úradu elektronicky.

Sadzba dane a daňová licencia

Sadzba dane pre právnické osoby sa od 1.1.2017 znížila na 21%.

Avšak stále je v platnosti daňová licencia. Daňová licencia predstavuje minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby bez ohľadu na to, že dosiahnutá daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane je nižšia ako daňová licencia alebo je nulová, prípadne ak daňovník dosiahol stratu.

Výška daňovej licencie je:

a)     480,- € - pre daňovníka, ktorý nie je platiteľom DPH a ročný obrat nepresiahne 500 000,-€

b)     960,- € - pre daňovníka, ktorý je platiteľom DPH a jeho ročný obrat nepresiahne 500 000,-€

c)       2 880,-€ - pre daňovníka, ktorého ročný obrat presiahne 500 000,-€

Daňovú licenciu neplatí daňovník:

a)     ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,

b)     podľa § 12 odsekov 3 a 4 zákona o dani z príjmov,

c)       ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu,

d)     za zdaňovacie obdobia podľa § 41 odsekov 4, 6, 8 a 9 zákona o dani z príjmov.