Daňové priznanie pri predaji nehnuteľnosti


Vlastnili ste nehnuteľnosť a predali ste ju? Tu je zopár informácií, ktoré Vás by Vás mohli zaujímať...


Kedy je predaj nehnuteľnosti od dane oslobodený:

Pri predaji nehnuteľnosti je od dane oslobodený príjem:
a) z predaja nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov od jej nadobudnutia (ak nebola zaradená v obchodnom majetku)
b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov),
c) z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku
d) z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenie osobe podľa osobitných predpisov (ide o vydanie v rámci reštitučných zákonov napr. zákon č. 119/1990 Zb.o súdnej rehabilitácii v z. n. p., zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v z. n. p., zákon č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových krívd a iných krívd, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v z. n. p., zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách v z. n. p. a iné).

Deň nadobudnutia nehnuteľnosti:

Tento dátum je dôležitý pre správne posúdenie či je alebo nie je predaj nehnuteľnosti od dane oslobodený.
Ak ste nehnuteľnosť nadobudli z kúpou či darovaním dňom nadobudnutia je den vkladu do katastra nehnuteľností.
Ak ste nehnuteľnosť zdedili, dňom nadobudnutia je deň smrti poručiteľa.
A v prípade, že ste nehnuteľnosť nadobudli na základe rozhodnutia štátneho orgánu, vlastníctvo sa nadobudnutia je deň uvedený v tomto rozhodnutí, a ak nie je uvedený, ide o deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Ak teda predaj nehnuteľnosti je od dane oslobodený, neuvádzate ho v daňovom priznaní a teda z tohto titulu daňové priznanie nepodávate.

Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený


V prípade, ak ste predali nehnuteľnosť a nespĺňa podmienky oslobodeného príjmu, ste povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov typ B a príjem uviesť ho v oddiely č. VIII. v tabuľke č. 3 v riadku 2.

Príjem z predaja nehnuteľnosti si môžete ponížiť o tieto výdavky:
a) pri nehnuteľnosti získanej dedením – je daňovým výdavkom cena uvedená v osvedčení o dedičstve,
b) kúpna cena nehnuteľnosti – pri nehnuteľnosti získanej kúpou,
c) výdavky na výstavbu nehnuteľnosti – platby za stavebný materiál, práce dodávateľov, poplatky za rôzne povolenia, revízie, kolky a iné správne poplatky
d) poplatky, poistenie a úroky z úveru na obstaranie nehnuteľnosti
e) technické zhodnotenie nehnuteľnosti
f) opravu a údržbu nehnuteľnosti
g) zostatková cena nehnuteľnosti – v prípade, že nehnuteľnosť bola zaradená v obchodnom majetku

Podmienkou na uplatnenie týchto výdavkov je preukázateľnosť ich vynaloženia - treba ich mať podložené potrebnými dokladmi preukazujúcimi cenu, dátum a účel ich použitia (najčastejšie to býva: kúpna zmluva, bloky od hotovostných nákupov, faktúry od dodávateľov, bankové výpisy, znalecké posudky, rozhodnutia štátnych úradov a pod. )
Z predaja nehnuteľnosti nemôžete dosiahnuť stratu, čiže výdavky nemôžu prekročiť predajnú cenu nehnuteľnosti. Preto tieto výdavky uvediete v daňovom priznaní najviac do výšky príjmu z predaja.

Nehnuteľnosť, ktorá bola zaradená do obchodného majetku

V prípade ak ste nehnuteľnosť pred predajom prenajímali, a kvôli uplatneniu odpisov ste ju zaradili do obchodného majetku, je nutné správne určiť deň vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku. Ak od tohto dňa neuplynulo 5 rokov, tento príjem nie je oslobodený od dane z príjmov a je nutné ho zdaniť a správne určiť zostatkovú hodnotu nehnuteľnosti, o ktorú môžeme tento príjem ponížiť.


Zdravotné poistenie
A neposlednou dôležitou informáciou je, že vymeriavací základ, z ktorého platíte zdravotné poistenie, je tvorený aj z rozdielu príjmov a výdavkov z predaja nehnuteľnosti. Po podaní daňového priznania potom zdravotná poisťovňa vypočíta ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Myslite na to, aby ste potom neboli šokovaní, keď Vám príde jeho výsledok.