Jednoduché účtovníctvo


Vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa tieto služby:

- vedenie peňažného denníka

- vedenie knihy záväzkov a pohľadávok

- spracovanie pokladničných dokladov

- spracovanie bankových dokladov

- vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

- vyhovovanie prehľadov podľa konkrétnych požiadaviek spoločnosti

- vedenie evidencie DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH + kontrolný a súhrnný výkaz pre DPH

- spracovanie koncoročného daňového priznania a ročnej účtovnej uzávierky

- spracovanie priznania k Dani z motorových vozidiel

 
 

Pre informatívny výpočet sociálneho a zdravotného poistenia SZČO kliknite na odkaz nižšie

 

Kto musí viesť jednoduché účtovníctvo:

Vedenie jednoduchého účtovníctva je upravené zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať

a) podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis,16)

b) fyzická osoba [§ 1 ods. 1 písm. a) bod 3],

c) občianske združenie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice

slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a

nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce

všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom

období 200 000 eur,

d) cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak

nepodnikajú.