Mzdy a personalistika


Vedenie mzdovej a personálnej agendy ( tzv. mzdové účtovníctvo) zahŕňa tieto služby:


- prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

- registrácia/zrušenie registrácie zamestnávateľa na platiteľa dane zo závislej činnosti.

- prihlásenie/odhlásenie zamestnancov do soc. a zdrav. Poisťovní

- spracovanie mzdy podľa evidencie zamestnávateľa.

- vyhotovenie mesačných výkazov do Soc. poisťovne a zdravotných poisťovní

- vyhotovenie prehľadu o zrazených preddavkoch pre DÚ

- vykonanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti

- vyhotovenie Hlásenia pre DÚ

- vyhotovenie potvrdení o príjme podľa požiadaviek zamestnanca

- kompletná evidencia vstupných a výstupných dokumentov zamestnancov ( ELDP, zápočtový list, mzdový list a pod.)
 
 

Pre informatívny výpočet čistej mzdy kliknite na odkaz nižšie

 

Vedenie mzdovej agendy upravuje

a)    Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

b)    Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.

c)    Zákon zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.

d)    Zákon o dani z príjmov č. Zákon č. 595/2003 Z. z.