Podvojné účtovníctvo


Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa tieto služby:

- vedenie účtovného denníka a vedenie hlavnej knihy

- spracovanie pokladničných dokladov

- spracovanie bankových dokladov

- spracovanie interných dokladov

- vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

- vedenie knihy prijatých a vystavených faktúr, sledovanie saldokonta obchodných partnerov

- vyhotovovanie  výkazov per Štatistický úrad SR

- vyhovovanie prehľadov podľa konkrétnych požiadaviek spoločnosti

- vedenie evidencie DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH + kontrolný a súhrnný výkaz pre DPH

- spracovanie koncoročného daňového priznania a ročnej účtovnej uzávierky

- spracovanie priznania k Dani z motorových vozidiel

 
 
 

Kto musí viesť podvojné účtovníctvo:

Vedenie podvojného účtovníctva je upravené zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

a) V sústave podvojného účtovníctva musia povinne účtovať všetci podnikatelia zapísaný v Obchodnom registri. Do obchodného registra sa povinne zapisujú všetky obchodné spoločnosti (s.r.o., v.o.s., a.s., k.s.) b) Do obchodného registra sa môže fyzická osoba – podnikateľ zapísať dobrovoľne, ale v niektorých prípadoch jej to môže prikázať osobitný predpis. (Napr. Zákon o cestnej doprave to prikazuje FO ak podnikajú v cestnej doprave. ) Ak sa fyzická osoba – podnikateľ zapíše dobrovoľne alebo povinne do obchodného registra, je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva.